Без рубрики

Договір купівлі-продажу товару (основний). Зразок

20.09.2015

Договір купівлі-продажу товару (основний). Зразок
ДОГОВІР
купівлі-продажу№ ________________________

________________________ «_____» ___________________ 20___р.

__________________________________________. іменований надалі Продавець, в особі__________________________________________ __________________________________________. що діє на підставі____________________________ з одного боку, і__________________________________________. іменований надалі Покупець, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується передати, а Покупець прийняти та своєчасно сплатити певні грошові суми за_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування товару, артикул; кількість предметів, що входять у комплект товару, що купується)

далі — товар).

1.2. В цілях цього договору поняття «товар» і «товари» вважаються еквівалентними і взаємозамінними.

1.3. Продаж товару за цим договором є разовою. Товар обраний Покупцем на підставі зразка, що знаходиться у торговому залі Продавця. До укладення цього договору Покупцем вивчені якісні, технічні та інші характеристики товару, що купується, Продавцем продемонстровані функції товару, у зв’язку з чим Покупець підтверджує володіння достовірною і повною інформацією про товар.

1.4. Додатково Продавцем виявляються наступні послуги: ___________ (доставка, збірка і т. д.).

2. Передача товару

2.1. Товар передається Покупцю в місці продажу. Одночасно з товаром Продавець передає Покупцеві документи, що відносяться до товару (технічний паспорт, інструкцію з експлуатації тощо).

Продавець здійснює доставку товару Покупцеві за адресою: _________________________________________________________________.

Дата доставки: «_____» ________________ 20___ р. з____ до____ годин.

Дата закінчення складання / наладки (якщо ці послуги надаються) — «___» ___________ 20__ року.

2.2. Перевірка кількості, якості і асортименту товару та його відповідності зразку (в тому числі і за якістю) здійснюється Покупцем при отриманні товару. Покупець не приймає товар у Продавця за порушення умов про кількість, якість і асортимент.

2.3. На підтвердження отримання товару Покупець розписується в супровідних документах Продавця.

2.4. При придбанні товарів Продавець на свій розсуд може вимагати від Покупця надання наступних документів:

2.4.1. громадяни, які мають постійне місце роботи:

— довідка з місця роботи встановленої форми (додаток 1) про отримані доходи і вироблених утримання;

— гарантійний лист підприємства (установи, організації) (додаток 2);

— поручительство одного повнолітнього громадянина (додаток 3);

2.4.2. громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю:

— поручительство двох повнолітніх громадян (додаток 3);

— довідка встановленої форми (додаток 1) міської (районної) податкової інспекції про отримані доходи і вироблених утримання;

2.4.3. непрацюючі громадяни, пенсіонери, малозабезпечені громадяни за поданням органів соціального захисту:

— довідка встановленої форми (додаток 1) відділу соцзабезпечення (для пенсіонерів);

— поручительство двох повнолітніх громадян (додаток 3);

— гарантійний лист органу соціального захисту для малозабезпечених громадян).

2.5. При покупці товарів з розстрочкою платежу Покупцем оформляється два примірники зобов’язання (доручення-зобов’язання) встановленої форми (додаток 4, 5).

При здійсненні розрахунків у безготівковому порядку перший примірник доручення-зобов’язання Покупця Продавець пересилає підприємству (установі, організації), який видав громадянину довідку для придбання товарів з розстрочкою платежу або банківській установі, яким Покупець доручив проводити виплати зі свого рахунку за придбані товари. Другий примірник доручення-зобов’язання залишається у Продавця.

При здійсненні розрахунків готівкою перший примірник зобов’язання залишається у Продавця, а другий видається Покупцеві.

3. Ціна товару, порядок розрахунків

3.1. Ціна товару становить_______________________(____________________________________________________________________) рублів.

3.2. Вартість доставки- ________________ (_________________________________________________________________) рублів.

3.3. Вартість додаткових послуг, зазначених у п. 1.4 цього договору становить__________________ (_______________________________________) рублів.

Разом до сплати за цим договором: ________________(_________________________________________________________________) рублів.

3.4. Розрахунки за товар і додаткові послуги здійснюються на підставі письмового зобов’язання (додаток 5), доручення-зобов’язання (додаток 6) Покупця і здійснюються шляхом внесення готівкових коштів в касу Продавця або в безготівковому порядку шляхом утримань із заробітної плати, перерахувань з рахунку Покупця у встановлені зобов’язанням (дорученням-зобов’язанням) терміни, а також за угодою між Продавцем і Покупцем іншими способами, що не суперечать законодавству наступним чином:

— 50% належної до сплати суми в день передання товару Покупцеві,

— 25% — після закінчення 30 днів з дня передачі товару Покупцеві,

— решта 25% — по закінченні 60 днів з дня передачі товару Покупцеві.

У разі якщо день сплати припадає на вихідний день (суботу, неділю), святковий день, дата оплати переноситься на найближчий після зазначеної дати робочий день.

4. Право власності на товар. Ризики

4.1. З моменту передачі товару Покупцеві і до його повної оплати товар визнається перебуває у заставі у Продавця для забезпечення виконання Покупцем його обов’язку по оплаті товару.

4.2. Право власності на переданий Покупцеві товар зберігається за Продавцем до оплати товару. Покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар, передавати його в оренду або безоплатне користування іншій особі або розпоряджатися ним іншим чином.

4.3. Покупець з моменту передачі йому Продавцем товару і до моменту переходу до Покупця права власності на товар зобов’язується використовувати товар з усієї часткою відповідальності, бережливості і обережності, щоб виключити будь-яке пошкодження товару (зовнішнє, внутрішнє) і втрату ним в якійсь мірі своїх властивостей.

4.4. Покупець несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару.

5. Відповідальність сторін

5.1. В випадку якщо покупець не виробляє у встановлений договором строк черговий платіж за проданий на виплат і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від виконання договору і зажадати повернення проданого товару, за винятком випадків, коли сума платежів, отриманих від покупця, перевищує половину ціни товару.

5.2. За несвоєчасне внесення чергових платежів в касу Продавця Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі______ за кожен день прострочення.

5.3. У разі неповного відрахування з Покупців чергових платежів або несвоєчасного перерахування Продавцю утриманих погашення заборгованості перед Продавцем грошей підприємство-платник сплачує Продавцю пеню в розмірі____ за кожен день прострочення.

5.4. При простроченні сплати Покупцем двох чергових внесків, вся сума заборгованості та пеня від простроченої суми за кожен день прострочення стягуються в примусовому порядку за виконавчим написом органу, що вчиняє нотаріальні дії.

5.5. При неплатоспроможності Покупця заборгованість може бути стягнута з підприємства, який видав гарантію, або поручителя за виконавчим написом органу, що вчиняє нотаріальні дії.

5.6. У разі якщо Покупець виїхав з постійного місця проживання, не погасивши заборгованість за куплений товар і не повідомивши адреси свого нового, і зробленими діями виявилося неможливим встановити нове місце проживання Покупця, Продавець передає матеріали з виконавчим написом органу вчиняє нотаріальні дії, до районного суду за останнім місцем проживання Покупця або місцезнаходженням його майна.

5.7. У разі невиконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством Російської Федерації.

6. Термін дії договору

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту видачі Продавцем касового чека або іншого документа, що підтверджує сплату першого платежу за товар і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

7. Форс-мажор

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань, що з’явилися наслідком обставин непереборної сили або інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторін (форс-мажорні обставини).

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі спори, які можуть виникнути між сторонами з цього договору сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів.

8.2. У випадку неможливості вирішення спору іншими відповідними законодавством способами спір передається на розгляд компетентного суду Російської Федерації з урахуванням правил підсудності.

9. Інші умови

9.1. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

9.2. Покупець до укладення цього договору ознайомлений з Правилами продажу товарів за зразками, Інструкцією про порядок продажу товарів у кредит.

9.3. Цей договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

9.4. Всі зміни, доповнення до цього договору, а також додатки, специфікації і т. д. дійсні, якщо вони здійснені в письмовій формі та затверджені кожної із сторін.

10. Реквізити і підписи сторін

Короткий опис статті: купити товари Зразок договору купівлі-продажу товару Договір купівлі-продажу товару, форма договору, бланк договору, зразок

Джерело: Договір купівлі-продажу товару (основний). Зразок

Також ви можете прочитати