Інвестиції в антикваріат 2

Інвестиції: функції і класифікація

19.11.2017

ІНВЕСТИЦІЇ

функції і класифікація

Інвестиції — «довгострокові вкладення» державного або приватного капіталу у власній країні чи за кордоном в підприємства різних галузей, підприємницькі проекти, соціально-економічні програми, інноваційні проекти c метою отримання прибутку або досягнення іншого корисного ефекту. Інвестиції приносять прибуток через значний термін після вкладення.

У інвестицій є дві важливі характеристики: ризик і прибутковість. Взаємозв’язок ризику і прибутковості найчастіше прямо пропорційна. Тобто чим вище потенційна прибутковість, тим вище ризик зазнати збитків. Без ризикових інвестицій не буває. Щоб була можливість отримати прибуток, потрібно йти на виправданий ризик. Якщо ризик збитків великий, а шанс отримати прибуток малий, то це погані інвестиції. Якщо ви погоджуєтеся на великий ризик, то і прибуток повинна бути відповідна.

Інвестиції — це мистецтво примножувати гроші. Успішним інвестиціям можна навчитися, прочитавши розумну книжку або виконавши ряд певних дій. Тут немає шляхів, гарантовано провідних в перемозі, але багато простору для творчості, для аналізу і дій. Ви не зустрінете двох інвесторів, які вкладають гроші абсолютно однаково і особистий досвід у цьому відіграє головну роль. Інвестиції — це один з небагатьох фінансових інструментів, який веде до фінансової свободи.

Інвестиції — це не азартна гра. В азартній грі ви сподіваєтеся на випадок; тільки випадок визначає виграєте ви чи ні. Деякі ризикові інвестори звертаються зі своїм капіталом так, що їх інвестиції нагадують азартну гру (наприклад, інвестиції в який-то дуже сумнівний і ризиковий проект).

При вкладенні в інвестиції доводиться віддавати капітал зараз і в певній кількості, а винагорода приходить пізніше, якщо взагалі приходить.

На інвестиції впливають такі чинники:

1. Потенційна здатність приносити дохід.

2. Перетворення капіталу в альтернативні види активів.

3. Наявність терміну вкладення.

4. Наявність ризиків.

5. Цілеспрямований характер.

Величина інвестиційного ризику показує ймовірність втрати інвестицій і доходу від них. Величина загального інтегрального ризику складається з семи видів ризику: законодавчого, політичного, соціального, економічного, фінансового, кримінального, екологічного. Інвестиції залежать від фактора економічного зростання. Ця залежність визначається валовими і чистими інвестиціями.

Валові — це кількість інвестованих коштів, спрямованих в основний капітал в певний інтервал часу, сюди входять інвестиції розширення і оновлення.

Чисті відображають всю суму валових інвестицій, яка зменшена на амортизаційні відрахування за певний період. Їх розмір визначає фазу розвитку економіки країни. Динаміка показника чистих інвестицій є індикатором стану економіки. Якщо кількість валових інвестицій більше амортизаційних відрахувань, тоді виробничий потенціал веде до розширення виробництва, економіка на підйомі, в стадії розвитку.

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ

Виділяють кількісну і якісну роль.

Кількісна роль виражається в сфері застосування інвестицій та в динаміці їх змін.

Якісна роль проявляється через сприяння з допомогою інвестицій рішенням якогось завдання.

Основна якісна роль полягає в тому, що вони є джерелами економічного зростання (інвестиції в основний капітал). Роль інвестицій проявляється на всіх ієрархічних рівнях.

На макрорівні вони забезпечують розширене відтворення в масштабі всієї країни, забезпечують зростання виробництва і підвищення його ефективності.

На мікрорівні сприяють підтримці і розвитку діючого виробництва (збільшення прибутку, рентабельності).

функції інвестицій

Інвестиції відіграють дуже важливу роль в економіці. Вони об’єктивно необхідні для її стабільного розвитку, забезпечення сталого економічного зростання. Активний інвестиційний процес зумовлює економічний потенціал країни в цілому, сприяє підвищенню життєвого рівня населення. Економічна діяльність окремих господарюючих суб’єктів залежить в значній мірі від обсягів і форм здійснюваних інвестицій.

Інвестиції, як економічна категорія, виконують ряд найважливіших функцій, без яких неможливий нормальний розвиток економіки держави. В економічній теорії виділяються наступні основні функції інвестицій:

1. Регулююча функція. Чи означає, що інвестиції здатні коригувати процеси відтворення капіталу і підтримувати темпи їх зростання.

2. Розподільча функція. Чи по кишені інвестицій здійснюється розподіл створеного суспільного продукту між суб’єктами.

3. Стимулююча функція. Інвестиції стимулюють всі елементи відтворювального процесу.

Інвестиції на макро рівні забезпечують:

а) політику розширеного відтворення;

б) перебудову суспільного виробництва і збалансований розвиток всіх галузей народного господарства;

в) створення необхідної сировинної бази промисловості;

г) прискорення науково технічного прогресу, поліпшення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

д) громадянське будівництва, розвиток охорони здоров’я, культури, вищої і середньої школи, а також розширення інших соціальних проблем;

е) конверсію військово — промислового комплексу;

ж) забезпечення обороноздатності держави;

з) пом’якшення або розв’язання проблеми безробіття;

і) охорону природного середовища.

Інвестиції на мікрорівні забезпечують:

а) розширення і розвиток виробництва;

б) підвищення якості та конкурентоспроможності продукції конкретного підприємства;

в) придбання цінних паперів і вкладення коштів в активи інших підприємств;

г) підвищення технічного рівня виробництва;

д) нормальне функціонування підприємства в майбутньому, стабільний фінансовий стан і максимізацію прибутку.

Таким чином, інвестиції є основною економічною категорією і відіграють важливу роль, як на макро, так і мікро рівні.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Інвестиції можуть бути згруповані за певними класифікаційними ознаками. Класифікація інвестицій визначається вибором критерію, покладеного в її основу. Базовим типологічною ознакою при класифікації виступає об’єкт вкладення коштів. Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності класифікуються за певними ознаками:

1. За формами власності — приватні, державні, змішані, іноземні, спільні.

2. За місцем вкладення капіталу — внутрішні і зовнішні.

Внутрішні це вкладення капіталу всередині підприємства, країни.

Зовнішні це вкладення капіталу поза підприємства (країни походження). Процес реалізації інвестицій за межами країни — вивезення капіталу.

3. За джерелом інвестування — зовнішні (державні, позикові), внутрішні (залучені, власні).

4. За періодом інвестування — короткострокові, середньострокові, довгострокові.

5. За способом обліку коштів — валові і чисті.

6. За характером участі в інвестуванні — прямі і непрямі.

Прямі інвестиції — безпосередньо участь самого інвестора у виборі об’єкта інвестування для вкладення коштів.

Непрямі інвестиції — коли вкладення коштів не обмежується тільки іншими особами (інвестиційними фірмами і компаніями, пайовими інвестиційними фондами, іншими фінансовими установами).

7. По об’єктах вкладення коштів — реальні, портфельні та нефінансові.

Реальні інвестиції — це вкладення капіталу в конкретний, довгостроковий проект, який частіше, пов’язаний з купівлею реальних активів компанії.

Портфельні інвестиції — це вкладення капіталу в ряд проектів, наприклад, придбання акцій кількох компаній різних сфер діяльності.

Нефінансові інвестиції — це вкладення капіталу в рекламу, нові розробки, кваліфікацію персоналу, інтелектуальну власність, інформаційні технології, ноу-хау, соціальні заходи.

8. За рівнем прибутковості: високоприбуткові, середньодохідний, низькодохідні і безприбуткові.

9. За рівнем інвестиційного ризику: безризикові, низькоризикові, середньоризикової, високоризикові.

10. За рівнем ліквідності: високоліквідні, среднеліквідние, низьколіквідні, неліквідні.

На сьогоднішній день у розпорядженні приватного інвестора існують такі можливості вкладень вільних коштів:

1. У банківські депозити.

2. У пайові інвестиційні фонди.

3. У загальні фонди банківського управління.

5. В організації надають послуги управління довіреними їм коштами з метою отримання прибутку. Довірче управління.

6. У кредитні спілки.

7. У цінні папери.

8. У нерухомість.

9. У земельні ділянки.

10. У антикваріат і предмети колекціонування.

У всіх цих напрямків інвестування є свої переваги і недоліки.

Інвестиції в банківські депозити. Банківські вклади — найбільш консервативний інструмент, він же найстабільніший і гарантований. Вони дуже добре тренують звичку регулярно відкладати гроші. Крім того, психологічно простіше почати інвестувати в банківські депозити, тому що вкладник заздалегідь знає всі умови і який прибуток він отримає в результаті.

Інвестиції в ПІФи. Пайові інвестиційні фонди це один з простих для освоєння і доступний для багатьох спосіб накопичення капіталу. Тут є консервативні, помірні і агресивні варіанти вкладення коштів. Дохід пайовика складається не з дивідендів і не з відсотків по вкладеним коштам, а з приросту вартості паю. Якщо вартість активів фонду збільшилася, то пайовик отримає прибуток, коли продасть свої паї назад керуючої компанії. Інвестиції в ПІФи розраховані на довгострокову перспективу. Ніхто заздалегідь не гарантує пайовику прибуток — все залежить від професіоналізму керуючої компанії і від поточної економічної ситуації.

Інвестиції в ОФБУ. Загальні фонди банківського управління — це об’єднання коштів багатьох вкладників, для подальшого управління ними професіоналами. Управляє грошима Банк — Довірчий керуючий, який зацікавлений в отриманні якомога більшого доходу. ОФБУ вкладають кошти в те, що не заборонено, є єдине обмеження на інвестування: в цінні папери одного емітента не повинно бути інвестовано понад 15% активів. Засоби ОФБУ знаходяться на спеціальних рахунках в ЦБ, не враховуються на балансі банку і не включаються до складу ліквідаційної маси при його банкрутство. Інвестор може вивести гроші з фонду в будь-який момент. Вся сума, вкладена в ОФБУ — застрахована від банкрутства Банку — Трастового Керуючого. Регулятором ринку ОФБУ виступає ЦБ РФ. За всю історію ОФБУ не було зареєстровано жодного факту шахрайства. Ефективність інвестицій в ОФБУ безперечна.

Інвестиції в організації надають послуги Трастового управління. Довірче управління це один із способів розміщення коштів на фондовому ринку. З керуючою компанією укладається договір на довірче управління коштами та складається інвестиційна декларація. Досвідчений портфельний керуючий допоможе вам правильно оцінити ризики і розробить для вас особисту стратегію інвестування. Він врахує ваші побажання і поточний стан фінансових ринків для створення оптимального балансу ризику і прибутковості. У договір можна включити вимоги, які накладають на керуючого відповідальність за збитки або ж просто прописати максимальний розмір збитків за рахунком, після досягнення якого договір розривається. Прибутковість в даному випадку буде залежати від кваліфікації керуючого, а також від витрат, з якими доведеться зіткнутися.

Інвестиції в цінні папери — визнаний у всьому світі спосіб примноження особистого капіталу. Як правило, вкладення здійснюються не в один цінний папір, а в набір цінних паперів, який і утворює «портфель», а подібного роду інвестиції називають «портфельними». Умілий підбір і управління портфелем цінних паперів дозволяє отримувати оптимальне поєднання дохідності та ризику для кожного конкретного інвестора.

Інвестиції в золото один з найнадійніших в довгостроковій перспективі інвестиційних інструментів. Золото зростає в ціні при нестабільній економічній ситуації і падає — за умови стабільності. Запаси золота обмежені, це збільшує його цінність. Впродовж останнього десятиріччя золото практично незмінно дорожчає. Зростання склало з 260 доларів за тройську унцію (31,1грамма) в 2001 році до 1780 доларів в жовтні 2012 року. Інвестиції в золото допоможуть зберегти гроші на довгій (від 5 до 25 років) дистанції.

Інвестиції в ПАММ-рахунки ринку ФОРЕКС. ПАММ-рахунки — це система, яка виключає неторгові ризики у взаємодії керуючого трейдера і інвестора, тобто ПАММ-рахунки допомагають інвестувати в успішних торговців на ринку Forex, виключаючи можливість того, що керуючий трейдер пропаде з вашими грошима. Грошові кошти повністю не переходять в руки трейдера. Його винагороду — це відсоток від успішного управління коштами.

Інвестиції в пенсійні фонди громадянами РФ зобов’язують НПФ (недержавні пенсійні фонди) передавати отримані кошти в керуючі компанії. Це може бути і одна компанія, але згодом кошти все одно перерозподіляються в різні виробництва, які повинні приносити вам дивіденди. Всі інвестиції в пенсійні фонди постійно контролюються державними органами і будь-які неприпустимі дії ними присікаються.

Інвестиції в нерухомість. Придбання нерухомості в усьому світі вважається надійним способом збереження нажитого капіталу. Ці вкладення вважаються менш ризикованими, ніж, скажімо, в акції або банківські депозити. У нерухомість, як правило, вкладають гроші ті, хто не дуже довіряє банкам. Ризик безповоротної втрати вкладених коштів у цьому випадку зведений до мінімуму. Однак для інвестування потрібні дуже вагомі суми від декількох мільйонів рублів.

Інвестиції в земельні ділянки — один з найбільш ефективних і безпечних способів зберегти і примножити свій капітал. Земельний інвестор має можливість не тільки заробити за рахунок природного подорожчання земельної ділянки, але і перетворити його якісно, ​​підвищивши вартість ділянки в кілька разів у порівнянні з понесеними витратами. З одного боку відсутність єдиного кадастру землі та туманності в законах помітно підвищують ризики при укладанні угод. З іншого — прибутковість на цьому ринку вже зараз може в рази перевищувати прибуток від операцій з міським житлом.

Інвестиції в домени. Ті хто купив в 1999-2000 роках домен з двох нормальних букв (НЕ qj або uw) за 500-600 рублів сьогодні може продати його мінімум тисяч за 200 000. Ціна доменів — двухбуквенніков від 7000 до 20000 тисяч доларів. Буква і цифра десь від 3500 доларів. Красиві домени зі змістом на кшталт gold.ru, moloko.ru можуть коштувати десятки тисяч доларів, в залежності від свого комерційного потенціалу. Всім відомий приклад msn.ru, проданий зрозуміло кому за 1 млн. Доларів. Але це рідкісна удача, все ж в зоні ru угоди понад 50 тисяч доларів велика рідкість. На жаль, час красивих доменів, які можна було зареєструвати самому, пішло безповоротно. Актуально створювати тільки домени під нові тренди і події (на кшталт emo.ru, sochi2014.ru), якщо встигнете вловити тренд раніше інших. Інвестору залишається грати на вторинному ринку. Можна відстежувати звільняються домени і найпривабливіші викуповувати через аукціони на майданчиках реєстраторів.

Інвестиції в веб-сайти. Купуєте проект і починаєте його активно монетизувати. Вартість сайту оцінюється за формулою Ціна = дохід сайту в місяць помножити на 6-12 (місяців). Якщо сайт до цього не монетизувати, то ви самостійно оцінюєте наскільки він привабливий для інвестицій. При наявності більшого часу, сил і певних знань проект можна розвивати, тим самим збільшуючи його привабливість як для рекламодавців, так і для потенційних покупців. Але це вже більше робота, ніж просто інвестиції.

При розумних ризики і грамотному підході постійні інвестиції дозволяють за кілька років сформувати капітал, дохід з якого буде порівнянний із середньою зарплатою і навіть вище, і ви зможете досягти фінансової свободи.

Інвестиції: функції і класифікація

Використання матеріалу сторінки вітається, але допустимо тільки при наявності

Джерело: Інвестиції: функції і класифікація

Також ви можете прочитати